2018-2019 Organik Kimya (Müh. Fak. )

 

Öğrenim Kazanımları Güncellenmiş ve 1. Vizeden sonra işlenen konuların öğrenim kazanımları  sayfanın altına eklenmiştir. 

(Sınavın 60 PUANLIK  kısmı ÇOKTAN SEÇMELİ TEST sorusu olacaktır. Bu nedenle bütün öğrenim kazanımlarının dikkatle çalışılması önem arz etmektedir.) 

*********************************************************************************************

 1. Vize sınavına kadar işlenen konular için öğrenim kazanımları  aşağıda verilmiştir
 • Kimyasal bağların oluşum mekanizmalarını açıklayabilmek.
 • Kimyasal bağların iyonik ve kovalent karakterlerini tayin edebilmek.
 • 2.periyot elementlerinin Lewis Formüllerini (atomların formal yükleri ile birlikte) yazabilmek.
 •  Bir Lewis formülünün olası rezonans sınır yapılarını  yazabilmek.
 • Organik bileşiklerin açık yapı formüllerini  kısaltılmış formüllere ve çizgisel formüllere  dönüştürebilmek.
 • Hidrojen bağının niteliğini açıklayabilmek ve maddeye kazandırdığı fiziksel özellikleri yorumlayabilmek.
 • Yapı izomerliğini açıklayabilmek. C2,C3, C4, C5, ve C6  alkan  ve  sikloalkan yapıları ile halojenli türevlerinde  bir kapalı formüle ait yapı ve  geometrik (cis, trans) izomerlerin açık yapılarını yazabilmek.
 • Organik bileşiklerdeki Karbon, Azot ve Oksijen atomlarındaki hibritleşmeleri açıklayabilmek.
 • Organik kimyada işlevsel grupları isimlendirebilmek veya formüllerini yazabilmek; organik bileşikleri sınıflandırabilmek.
 • Alkanlar ve halka alkanların (sikloalkanların) C1-C10 homolog serisini yazabilmek (halojen içeren alkanlar dahil) IUPAC Adlandırma Kurallarına göre isimlendirebilmek ve isimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazabilmek.
 • C2,C3, C4 yapıları ile siklohekzan türevlerinde konformasyon izomerlerini yazabilmek, konformerlerin potansiyel enerjilerini karşılaştırabilmek.
 • Alkanların yapılarını dikkate alarak fiziksel özelliklerini (erime noktası, kaynama noktası) karşılaştırabilmek.
 • Alkanların yanma tepkimelerini yazabilmek, stokiyometrik olarak eşitleyebilmek.
 • Alkanların halojenleme tepkimelerini  mekanizmasıyla birlikte yazabilmek
 • Alkenleri (cis- trans- izomerliği ile birlikte) adlandırabilmek, ismi verilen yapının açık formülünü  yazabilmek
 • *********************************************************************************************
 • 1. vize sınavından sonra işlenen konuların öğrenim kazanımları aşağıda verilmiştir. 
 • Alkenlere halojen (X2)  su  (H2O) ve asit  (HX) katılması ile oluşan ürünlerin formüllerini yazabilmek.Alkenlere Markovnikov tipi  H2O ve  HX katılma ürünerinin formüllerini yazabilmekAlkenlere hidrojen (H2)  katılması ile oluşan ürünleri yazabilmekAlkenlerin soğukta KMnO4  ile yükseltgenmesi ile oluşan  ürünleri stereokimyası ile  yazabilmekBir alken molekülünün indirgen  ozonlanması ile oluşacak ürünleri yazabilmek

  Aramotikliğin temel kurallarını ifade edebilmek

  Benzen türevi bileşiklerin formüllerini yazabilmek veya tam tersi

  Benzenin bir elektrofil (E+)  ile  verdiği elektrofilik yer değiştirme tepkimesini mekanizması ile birlikte yazabilmek

  Benzen  ve benzen bileşiklerinin Halojenleme, nitrolama, sülfolama, alkilleme ve açilleme  tekimelerini reaktif ve ürünleriyle birlikte yazabilmek.

  Benzene takılı olan bir grubun orto-para  veya meta yönlendirme etkisi ile oluşacak ürünün yapısını öngörebilmek

  Bir bileşiği kiral ve akiral olarak tanımlayabilmek

  Steromerkeze sahip bir molekülde R ve S konfiugurasyonları  tanımlayabilmek veya tam tersi

  Bir alkeni  cis, trans, E ve Z  izomeri olarak tanımlayabilmek veya tam tersi

  Fisher formüllerini kullanarak bir molekülün  enantiyomerini  yazabilmek

  Bir  mezo bileşiği tanımyabilmek

  Enantiyomer ve  diastereomer  bileşikleri tanımyabilmek

  Nükleofil ve elektrofil kavramını açıklayabilmek

  Alkil halojenur bileşiklerinin yer değiştirme ve/veya  ayrılma  tepkimesi ile  oluşan ürünleri yazabilmek.

  Bir alkil halojenür bileşiğinin E1 E2 SN1 SN2 mekanizmaları ile oluşturacağı ürünleri yazabilmek.

  Alkollerin adlandırılmasını ve sınıflandırılmasını (premer sekonder, tersiyer)  yapabilmek veya tam tersi.

  Karboksilik asit, fenol ve alkollerin pKa larını tahmin edebilmek

  Alkollerin halojenur asitleri (HX)  ile verdiği yer değiştirme tepkimelerini yazabilmek

  Alkollerden asit katalizörlüğünde su çıkması ile oluşacak  alken ürünlerini yazabilmek

  Primer alkollerin yükseltgenmesi ile oluşturduğu aldehit ve karboksilik asitleri;  sekonder alkollerin yükseltgenmesi ile oluşturduğu  ketonların  formüllerini yazabilmek

  Formülü verilen eter  ve ketonları adlandırabilmek   veya tam tersi .

  Karbonil grubunu tanımlayabilmek.

  Karbonil  bileşiklerinin  RMgX, CN; ROH, RNH2 bileşikleriyle oluşturduğu  nükleofilik katılma reaksiyonlarını mekanizmalarıyla birlikte  yazabilmek

  İsimleri verilen Karboksilik asit,  ester, amit, anhidrit, ve nitril bileşiklerinin açık formüllerini yazabilmek veya tam tersi