Üniversiteler ve Bilim

 

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

“…Bu­gün üni­ver­si­te­le­ri­miz­de aka­de­mis­yen ola­rak gö­rev ya­pan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bü­yük bir kıs­mı, ge­nel bir en­te­lek­tü­el kül­tür­den yok­sun. Dün­ya ve ül­ke gün­de­mi­ne, so­run­la­rı­na kar­şı il­gi­siz, du­yar­sız. Bu­nun ne­de­ni, sa­de­ce bir ala­na yo­ğun­la­şıp kal­mak ve yo­ğun­laş­tık­la­rı alan dı­şın­da­ki var­lık âle­mi­ne iliş­kin her­han­gi bir il­gi duy­ma­mak ola­rak ken­di­si­ni gös­te­ri­yor. Aka­de­mis­yen­le­rin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, ders yük­le­ri­nin ders üc­ret­le­ri ca­zi­be­si ne­de­niy­le yo­ğun ol­ma­sı, aka­de­mis­yen­le­ri sa­de­ce eği­tim­ci ya­pı­yor...”

Felsefe alanında akademik çevrenin önde gelen isimlerinden  biri olan Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, “Üniversiteler ve Bilim” başlıklı  yazısında, üniversite ortamının sorunlarını ele alıyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s