Üniversiteler ve Bilim

 

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

“…Bu­gün üni­ver­si­te­le­ri­miz­de aka­de­mis­yen ola­rak gö­rev ya­pan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bü­yük bir kıs­mı, ge­nel bir en­te­lek­tü­el kül­tür­den yok­sun. Dün­ya ve ül­ke gün­de­mi­ne, so­run­la­rı­na kar­şı il­gi­siz, du­yar­sız. Bu­nun ne­de­ni, sa­de­ce bir ala­na yo­ğun­la­şıp kal­mak ve yo­ğun­laş­tık­la­rı alan dı­şın­da­ki var­lık âle­mi­ne iliş­kin her­han­gi bir il­gi duy­ma­mak ola­rak ken­di­si­ni gös­te­ri­yor. Aka­de­mis­yen­le­rin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, ders yük­le­ri­nin ders üc­ret­le­ri ca­zi­be­si ne­de­niy­le yo­ğun ol­ma­sı, aka­de­mis­yen­le­ri sa­de­ce eği­tim­ci ya­pı­yor...”

Felsefe alanında akademik çevrenin önde gelen isimlerinden  biri olan Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, “Üniversiteler ve Bilim” başlıklı  yazısında, üniversite ortamının sorunlarını ele alıyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s