Bilime Adanmış Bir Yaşam

Metin Balci emeklilik

Prof. Dr. Cihangir Tanyeli, Prof. Dr. Metin Balcı’ya teşekkür plaketini sunarken

Erzurum’daki Emeklilik Töreni

Ülkemizin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Metin Balcı‘nın  yaş haddinden emekli olması nedeniyle  29 Mayıs 2015 tarihinde Erzurum Xanadu Otel’de  bir  tören düzenlendi.   Organizasyon başkanlığını Prof. Dr. Hamdullah Kılıç’ın yaptığı törene,  Prof. Dr. Metin Balcı’nın öğrencileri, ailesi ve dostları katıldı. Törende Prof. Dr. Hasan Seçen  ve Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar  tarafından yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Metin Balcı’nın bilime ve bilim topluluğuna yaptığı özgün katkılar ve hizmetler dile  getirildi.  Prof. Dr. Metin Balcı’nın kızı Gülşah Erinç’in “Babam Metin Balcı” konulu konuşmasını takiben  yapılan serbest konuşmalarda  öğrencileri  ve dostları tarafından  Prof. Balcı’yla  ilgili  yaşanmış hatıralar  anlatıldı ve kendisine  hizmetleri anısına bir plaket takdim edildi.Toplantının sonunda söz alan Prof. Dr. Metin Balcı,    lisans öğrenciliği dahil 17 yılını  yurt dışında eğitim ve akademik araştırmada geçirdiğini,  idealist hedeflerle 1980 yılında Türkiye’ye döndüğünü, birçok zorluklara rağmen  bilim yapabilecek  ortamlar oluşturabildiğini,  birçok ilkleri gerçekleştirebildiğini ve öğrenciler  yetiştirebildiğini dile getirdi.  “Beni Metin Balcı yapan öğrencilerimdir” diyen Prof. Dr. Metin Balcı, bütün öğrenci ve dostlarına teşekkür  ederek konuşmasını bitirdi.

 

ODTÜ’nün Kurumsal Emeklilik Töreni

 

Prof. Dr. Metin Balcı’nın kurumsal emekliliği onuruna düzenlenen  ikinci tören “Bilime Adanmış Bir Yaşam Sempozyumu”, 10 Haziran 2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi  KKM-A Salonunda yapıldı. Açılış konuşmalarında, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlker Özkan ve Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Cihangir Tanyeli, Prof. Dr. Metin Balcı’nın bilime çok yönlü hizmetlerini dile getiren konuşmalar yaptılar.  Prof. Dr. Metin Balcı’nın kızı Gülşah Erinç’in “Bilime Adanmış Bir Yaşam” konulu konuşmasını takiben, Prof. Dr. Hasan Seçen “Hocamız Prof. Dr. Metin Balcı” konulu bir konuşma yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Ahmet Cevat Acar ve Türkiye Kimya Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sinem Göktürk’ün de  katıldığı sempozyuma, çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Prof. Dr. Engin Umut Akkaya,  yaptıkları konuşmalarda Prof Dr. Metin Balcı’nın  bilim topluluğuna katkılarını dile getirdiler ve kendi araştırma konularından örnekler sundular. Çağrılı konuşmaları takiben, kimyacı  akademisyenler ile Prof. Dr. Metin Balcı’nın yakınları tarafından  Hoca’nın çeşitli yönlerini dile getiren serbest konuşmalar yapıldı. Program,  Prof. Dr. Metin Balcı’nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

 

Bir Emeklilik Sempozyumu: Metin Balcı için bir araya geldiler

 

ODTÜ’deki toplantıya çağrılı konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ayhan Ulubelen‘in 19 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji ekinde yayınlanan “Bir Emeklilik Sempozyumu: Metin Balcı için bir araya geldiler” başlıklı yazısını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

1. Sayfa

2. Sayfa

 

 

Dunning-Kruger sendromu

“…Psikiyatri uzmanları Justin Kruger ve David Dunning fizyolojik ve zihinsel alanda yaptıkları çeşitli araştırmaların sonucunda farkına varırlar ki; niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler… Bilgili ve yetenekli insanlar ise alçak gönüllü davranarak başkalarının onu değerlendirmesini beklemektedirler

Konu hakkında daha ileri bilgi  almak için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Dunning-Kruger Etkisi’nden Muzdarip Kişileri Tanımanın 10 Yolu (onedio.com)

Dunning-Kruger etkisi (wikipedia-tr)

Nitelikli insanlar ve kifayetsiz muhterisler (Milliyet Blog)

Kifayetsiz muhterisler ve ‘cahil cesareti’  Anonim

Dunning–Kruger effect  (wikipedia-en)

Üniversiteler ve Bilim

 

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

“…Bu­gün üni­ver­si­te­le­ri­miz­de aka­de­mis­yen ola­rak gö­rev ya­pan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bü­yük bir kıs­mı, ge­nel bir en­te­lek­tü­el kül­tür­den yok­sun. Dün­ya ve ül­ke gün­de­mi­ne, so­run­la­rı­na kar­şı il­gi­siz, du­yar­sız. Bu­nun ne­de­ni, sa­de­ce bir ala­na yo­ğun­la­şıp kal­mak ve yo­ğun­laş­tık­la­rı alan dı­şın­da­ki var­lık âle­mi­ne iliş­kin her­han­gi bir il­gi duy­ma­mak ola­rak ken­di­si­ni gös­te­ri­yor. Aka­de­mis­yen­le­rin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, ders yük­le­ri­nin ders üc­ret­le­ri ca­zi­be­si ne­de­niy­le yo­ğun ol­ma­sı, aka­de­mis­yen­le­ri sa­de­ce eği­tim­ci ya­pı­yor...”

Felsefe alanında akademik çevrenin önde gelen isimlerinden  biri olan Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, “Üniversiteler ve Bilim” başlıklı  yazısında, üniversite ortamının sorunlarını ele alıyor. Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ.